Historie a současnost včelínů Vysoké školy zemědělské dnešní Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Antonín PŘIDAL

První včelín v historii VŠZ v Brně dnešní Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (dále jen MZLU) byl vybudován zásluhou Prof. PhDr. Štěpána Soudka, který založil docenturu včelařství jako součást ústavu použité entomologie. Jistou zásluhu na tom měl i Msgre. František Adamec, předseda Brněnského spolku včelařů, který přesvědčil Ústředí včelařské, aby věnovalo určitou finanční částku. Šlo však spíše o „stavbičku“ (viz. dokumenty Univerzitního archivu MZLU karton 12/78 a níže uvedená fotografie). Podle odhadu stál včelín na území dnešního Arboreta MZLU, protože nalevo v pozadí fotografie jsou vidět kasárna na třídě Generála Píky; tedy napravo od včelína jsou budovy školy (nejsou vidět). S jistotou se ví, že šlo o pozemek tehdejší dendrologické zahrady.

První včelín v historii VŠZ v Brně (vlevo) a praktická výuka na včelíně vedená Prof. Soudkem (vpravo).
soudek2.jpg soudek1.jpg

Dne 9. září 1936 však byla včelstva odvezena do školního závodu v Žabčicích na žádost Ing. Savvina, který byl po smrti Prof. Soudka suplentem na docentuře včelařství. Ing. Savvin totiž nebydlel v Brně a nebyl proto s to zajistit ošetřování 4 včelstev. Předpokládá se, že za výukou museli posluchači dojíždět na celodenní praxe do Židlochovic, kde Ing. Savvin působil jako správce Státní včelařské výzkumné stanice. Na začátku okupace byla stavba včelína rozebrána a znovu postavena za osobní iniciativy Prof. Dr. Bayera. Poškozené součásti byly doplněny na jeho vlastní náklad.

Během okupace a při osvobozovacích bojích o Brno byl včelín dále poškozován. Po válce nebylo možné ponechat včelín na tom samém místě, protože by překážel stavbě silnice na ulici Drobného. Bylo proto rozhodnuto, že musí být přesunut, ale taková akce by si vyžádala mnoho finančních prostředků s malým efektem. Proto Prof. Dr. Josef Kratochvíl, ředitel Ústavu použité entomologie, v dopise ze dne 24. května 1946, navrhuje profesorskému sboru Vysoké školy zemědělské, aby byl vybudován včelín zcela nový (viz. archivní dokument). Ve svém dopise si s největší pravděpodobností doplnil i vlastní rukou přibližnou částku, kterou bude třeba vynaložit na vybudování včelína. Součástí dopisu však byla i oficiální kalkulace (viz. archivní dokument – rekapitulační listina kalkulace nákladů na novostavbu včelína).

Dne 3. června 1946 rektor Vysoké školy zemědělské Prof. Ing. Dr. techn. Rudolf Haša píše Prof. Kratochvílovi (viz. archivní dokument): „Plenární profesorský sbor ve své řádné schůzi ve dnech 28. a 29.5.1946 pojednal o Vašem návrhu na novostavbu včelína a usnesl se jednomyslně doporučiti jej k příznivému vyřízení.“ Tím bylo rozhodnuto, že se nový včelín vybuduje, a to na místě vyznačeném na plánku – v roce 1947 byl včelín uveden do provozu (zde je fotografie z období let 1950 až 1955 - pozemek ještě před oplocením). Zachovaly se původní kresby, které navrhovaly design včelína (viz. archivní dokumenty 1, 2 a 3). Až na detaily se v podstatě shodují se skutečností. O zavedení včelstev a všeho potřebného vybavení se již staral Prof. Dr. Boleslav Tomšík.

            Dne 1. 7. 1979 byl však chov včel v areálu VŠZ zrušen. Rozhodl o tom tehdejší rektor Prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, Dr.Sc. Bylo to v období, kdy byla obecná tendence všechna chovaná zvířata z areálu školy vystěhovat a chovy soustředit do Školního statku v Žabčicích. Jak se později ukázalo, v případě chovu včel to bylo velmi nešťastné řešení. Ze včelína se na 13 let stal sklad papíru a studenti museli složitě dojíždět na praktika do Žabčic, což nebylo organizačně vždy až tak jednoduché. Ani pokusy nebylo snadné provádět v Žabčicích, protože včely neošetřovali odborníci, kteří byli navíc podřízeni výhradně vedení statku, takže tím včelařský provoz v Žabčicích značně ztratil na účelu výukového a výzkumného pracoviště i přesto, že tu bylo více jak 100 včelstev. Neodborné vedení chovu v Žabčicích pak vyústilo v hromadný úhyn téměř všech včelstev na jaře roku 1992.

V roce 1990 se Ing. Sylvie Kubišová, CSc., profesorka včelařství, snažila prosadit, aby byl včelín v areálu školy opět uveden do činnosti. Dostalo se jí podpory u Prof. MVDr. Ing. Pavla Jelínka, Dr.Sc., tehdejšího rektora, a včelín byl na jaře roku 1992 uveden znovu do provozu pracovníky a studenty včelařského oddělení. Zpočátku byl osazen jen 8 včelstvy, ale postupně se stav rozrostl na dnešních 34 včelstev.

Hlavním úkolem včelína je poskytnout příležitost k praktické výuce posluchačů zapsaných do předmětů vyučovaných na včelařském oddělení. V předmětech Včelařství a Včelařství pro zahradníky (výhradně v LS) tak mají možnost sledovat změny ve vývoji včelstev a osvojit si principy jejich ošetřování. V zimním semestru ve výuce předmětu Včelí produkty jsou na včelíně prováděny demonstrace a nácviky správné techniky medobraní a posluchači si mohou sami prohlédnout způsob ukládání včelích produktů přímo ve včelstvu. Diplomanté řeší na včelíně úkoly spojené s jejich diplomovými pracemi. Chov slouží i k výzkumným účelům a také plemenitbě včely medonosné (kmen Lesana). V roce 2001 se podařilo zprovoznit technickou inseminaci matek, čímž padla i poslední omezení v plemenitbě včely medonosné na MZLU. Zde je několik ilustračních fotografií z jara roku 2001, fotografie č. 7 je z podzimu 2001 (1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7).

Včelín AF MZLU dnes

V souvislosti s plánovanou novostavbou pavilónu Q (pod někdejším pavilónem I) bylo nutné odstranit i včelín. Opět bylo rozhodnuto, že se nevyplatí včelín rozebírat a znovu skládat, a tak v zájmu rozvoje a zkvalitnění výuky se v roce 2001 rozhodlo o vybudování včelína nového u pavilónu F (viz. plánek areálu MZLU). Se stavbou se začalo ihned v říjnu 2001:

Poděkování

Na tomto místě děkuji pí. Ing. Haně Háslbachové, CSc. - emeritní odborné asistentce včelařství, pí. Karle Hrdinové bývalé sekretářce Ústavu zoologie a včelařství - někdejší techničce na včelařství, Prof. Ing. Dr. Daliboru Povolnému, Dr.Sc. - emeritnímu profesorovi a rodině Prof. Štěpána Soudka za poskytnutí ústních sdělení. Zvláštní dík náleží PhDr. Aleně Mikovcové - archivářce MZLU za laskavé vyhledání a poskytnutí archivních materiálů. Za technickou asistenci děkuji Františku Nádeníčkovi při pořízení některých digitálních fotografií z období zahájení stavby třetího včelína v pořadí. Všem jsem upřímně vděčný.

kliknutím se vrátíte na předchopzí pozici