ZÁPOČET & ZKOUŠKA


Podmínky pro získání zápočtu a absolvování zkoušky z předmětů zajišťovaných včelařským oddělením jsou přesně vymezeny v úvodních informacích. Zde jsou podmínky definovány obecně.

ZÁPOČET
Podmínky udělení zápočtu

Vypracování semestrální práce a semináře či seminární práce vždy podle zadání daného předmětu.
Získání a udělení zápočtu
Pokud posluchač nemohl splnit podmínky pro udělení zápočtu, nahrazuje je písemně. Na základě splnění podmínek pro získání zápočtu je rozhodnuto o jeho udělení. Průběh plnění podmínek zápočtu a udělení zápočtu je vyvěšen na: http://mendelu.apridal.cz/zapocet.htm.
Zapsání zápočtu do indexu je provedeno až u zkoušky.
Při opakovaném zápisu předmětu je možné uznat zápočet - tedy i účast ve výuce - jen těm posluchačům, kteří v předchozím semestru ukončili předmět zápočtem. V opačném případě je nutné nejprve získat zápočet, a proto absolvovat výuku znovu.
ZKOUŠKA
Podmínky a způsob přihlášky ke zkoušce
Posluchači, kteří získali zápočet. Na zkoušku se posluchači zapisují nejdříve po udělení zápočtu.
Ke zkoušce se přihlašují posluchači pomocí Univerzitního informačního systému.
Termíny zkoušek a zkušební otázky
Zkušební otázky a zkušební termíny jsou vypisovány dle ustanovení studijního řádu, a to s případným ohledem na nároky posluchačů, pokud je posluchači předloží nejpozději 3 týdny před začátkem zkouškového období. Zkušební otázky se vyvěšují nejpozději 2 týdny před zahájením zkušebního období na http://mendelu.apridal.cz/zk.htm. První zkušební termín (tzv. předtermín) je vyhlašován v posledním týdnu rozvrhované výuky či v týdnu blokové výuky (tzn. vždy v období těsně před začátkem zkouškového období). Další 2-3 řádné a opravné termíny (dle Úvodních informací) se vypisují až ve zkouškovém období dle počtu posluchačů bez ukončení předmětu.
Průběh zkoušky
Zkouška je ústní v kolektivu zkoušených a pořadí je náhodné. Posluchač odpovídá na otázku ze seznamu zkušebních otázek, jejíž číslo před zahájením zkoušky oznámí examinátorovi. Tato otázka nemůže být opakovaně zvolena na témže zkušebním termínu nebo týmž posluchačem na termínu opravném. Proto je nutné se předem připravit na několik zkušebních otázek pro případ, že by v daný den zkoušky již byla vybrána někým dříve zkoušeným. Hodnotí se přesnost a úplnost odpovědi k vybrané otázce a také znalosti s danou otázkou související třeba i nepřímo. Zkoušející klade doplňující otázky k danému tématu jen tehdy, pokud si není jist komplexností znalostí či přesností odpovědi zkoušeného posluchače. Ke zkoušce si posluchači mohou přinést originály vlastnoručně psaných poznámek, které slouží jako opora při odpovědích na dané téma. Nelze je použít jako předlohu pro čtení odpovědi.Design & content by
© 2001 Antonin Pridal
Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600