Charakteristika stanoviště Příbram na Moravě

Včelnice leží na jihovýchodním úpatí Českomoravské vysočiny. Zeměpisná šířka 49°11’23.88’’, zeměpisná délka 16°17’40.34’’. Včelnice se nachází ve výšce 432 m n.m. Nejvyšší vrchol v doletu včelstev do 5 km - 514 m n.m. Včelnice je situovaná v chladové kotlině na jihozápadním svahu vrcholu 459 m n.m.
a) lokalizace stanoviště - orientační mapka.
b) letecký snímek - celkový pohled na okolí včelnice do vzdálenosti 5 km. Kružnice ve vzdálenosti 1 km.
c) celkový pohled na včelnici - snímek A a B v období vegetačního klidu

Klimatické údaje:

Průměrná teplota vzduchu (2 m nad zemí, °C)
měsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIII-XII
období 1961-2000-3,0-1,52,57,512,515,517,517,013,07,52,5-1,57,5
2005××××12,315,817,816,514,38,92,2-1,1×
2006-5,3-2,11,810,513,417,520,616,615,610,14,10,49,6
20073,43,26,511,915,419,319,919,712,18,01,8-1,210,1
Průměrný úhrn srážek (mm)
období 1961-2000303035357070707045354535575
Průměrný úhrn dešťových srážek v období bez sněhových srážek (mm)
2006××(40,0)71,091,06237,0150,010,011,2××(456,6)
612,2
2007××54,03,563,760,068,927,089,033,641,215,6(399,7)
516,5
200817,35,5

Poznámka: Suma srážek v posledním sloupci umístěná do kulatých závorek vyznačuje sumu srážek naměřených v období bez sněžení (od posledního do prvního sněžení) a to přímo na včelnici. Do této sumy nejsou zahrnuty srážky ve sněhovém období (od prvního do posledního sněžení). Šedě vyznačené měsíční srážky jsou naměřeny stanicí ve Zbýšově (357 m n.m.), která je leží 5 688 m jihovýchodně od včelnice. Jde o stanici, která patří do pásma s mírným srážkovým stínem ve srovnání s Příbramí na Moravě. Proto jsou její hodnoty použity jen pro přibližný odhad skutečných celoročních srážek v Příbrami, které jsou ve skutečnosti asi o 30 % vyšší než srážky ve Zbýšově. Procento je odhadnuto na základě srovnání hodnot srážek naměřených v roce 2007 na obou stanicích současně v období bez sněžení. Celková suma bez závorek za rok uvedena šedě je sumou hodnot srážek naměřených na včelnici a ve Zbýšově. Pokud navíc některý měsíc daného roku je proškrtnutý, do výpočtu šedě uvedené sumy byla zahrnuta hodnota z posledního dlouhodobého průměru dle klimatického atlasu. Měsíční hodnoty srážek uvedené v závorce černě nezahrnují měření celého měsíce. Totéž platí pro průměrné roční teploty.

klimatická charakteristika1961 - 2000
průměr ročních maxim teploty vzduchu [°C]:31,5
průměr ročních minim teploty vzduchu [°C]:-17,5
průměrná doba trvání prům. denní teploty vzduchu > 5 °C [dny]:215
průměrný počet letních dnů [tmax ? 25 °C]:35
průměrný počet tropických dnů [tmax ? 30 °C]:6,5
průměrné datum posledního mrazového dne:30.4.
průměrné datum prvního mrazového dne:15.10.
průměrný počet mrazových dnů [tmin ? 0,1 °C v 5 cm nad zemí]:130
průměrný počet dnů bez mrazu [tmin ? 0,1 °C]:230
průměrný počet ledových dnů [tmax ? -0,1 °C):40
průměrný počet arktických dnů [tmax ? -10,0 °C):<1
průměrný počet dnů s mlhou:75
průměrné trvání slunečního svitu podle registru slunoměru [h]:1 750
průměrný roční úhrn globálního záření [MJ·m-2]:3 950
průměrný sezonní (V-IX) počet dní se srážkami > 30 mm za 1 h:0,25
průměrný sezonní (V-IX) počet dní se srážkami > 30 mm za 24 h:1,3
Langův deštový faktor:90
průměrná vláhová bilance [mm]:-150
průměrná vláhová bilance v letním půlroce (IV-IX) [mm]:-200
průměrné datum prvního sněžení:5.11.
průměrné datum první sněhové pokrývky:25.11.
průměrný počet dnů se sněžením:65
průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou:70
průměrné datum poslední sněhové pokrývky:25.3.
průměrné datum posledního sněžení:20.4.
průměr sezónních úhrnů výšky nového sněhu:80
průměr ročních maxim výšky sněhové pokrývky [cm]:25
průměrná rychlost větru [m·s-1]:5
datum rozkvětu třešně ptačí:20. - 25.4.
klimatická oblast [Quittova klasifikace]:MW7
klimatická oblast [podle Atlasu podnebí z roku 1958]:B2

Zdroj:
- za období 1961 - 2000: Atlas podnebí Česka, Praha - Olomouc 2007 (hodnoty odečteny pomocí průsvitky s vyznačením požadovaného bodu z barevné škály klimatických map, ze které lze odečítat teplotu pouze v rozlišení 1 až 0,5 °C, či jen desítkách mm srážek apod.);
- následující období podle vlastního měření.

Stanoviště včelstev spadá do bioklimatické včelařské oblasti střední pahorkatinné, podoblasti nižší středohorní. Jde o převážně zemědělsky využívanou oblast s návazností na jehličnaté, listnaté i smíšené lesy. Snůškově lze stanoviště považovat za nadprůměrné. V předjaří je dostatek potravních zdrojů na vrbách, olších i lískách. Včelařské jaro je pokryto snůškou z ovocných stromů, javorů a částečně i jírovců. Později lze počítat i se slabou snůškou z akátu, který v okolí roste na remízcích dostatek, ale nelze počítat s produkcí druhového akátového medu. Poměrně pravidelná a silná snůška nektarová je z maliníku, kterou obvykle následuje snůška medovicová, která končí nejpozději v 1. dekádě července, kdy končí i poslední hlavní snůška; obvykle hned po odkvětu lípy malolisté. Pokud se nedostaví medovicová snůška z jeličnanů, bývá výnosná medovicová snůška z lip, kterých roste v okolí dostatek. V posledních 10ti letech se v okolí pěstují na rozsáhlejších plochách semenné porosty hořčice a svazenky. Pokud je porost na nepísčitém pozemku s dostatkem srážek, lze počítat cca ze 7 dny intenzivní nektarové snůšky, která často konkuruje snůšce medovicové, takže vznikají medy smíšené. U některých včelstev jen medy čistě květové. Taková včelstva vyřazujeme z chovu.

Veškerá péče o včelstva je zajišťována vedoucí včelařského oddělení. Dlouhodobě je na stanovišti evidováno 20 včelstev na rámkové míře 390×275 mm v kombinaci s polorámkem o výšce 170 mm. Tepelná izolace je stejná jako u brněnského stanoviště - palubkový úl s polystyrenem o síle 2 cm. Úly jsou rozloženy včelnicovým systémem bez zastřešení.