Vybraná historická fakta v chronologii

1764V rámci osvícenské přestavby hospodářské společnosti vláda vyzvala všechny místodržitelství k zakládání vlasteneckých společností pro zemědělství a svobodná umění.
1770 C. k. vlastenecko-hospodářská společnost v království Českém. Moravská zemědělská společnost v Brně. Zemědělská společnost ve Slezsku.
1775 Marie Terezie vydala patent : Užitečnost včelařství.o 16 bodech.
1776 Zřízený včelařské školy v Novem Kníně a Brně, která 1778 přeložena do Vsetína.
1781 Josef II. obě školy zrušil. Pokusil se povznést včelařství vypsáním prémií pro toho, kdo vyzimuje nejméně 10 včelstev. Prémie rozdíleny Vlasteneckou hospodářskou společností, za Františka I. zrušeny.
1811Přejmenovány a spojeny c.k. Moravskoslezská společnost pro zvelebení zemědělství, přírody a vlastivědy.
1818J. M. Ehrenfels rakouský šlechtic vystoupil s plánem akciové společnosti.Vybudoval v Brně několik včelnic o tisíci včelstev, ale pro nedostatek schopných včelmistrů jeho snaha nevyšla.
1847Byla na panství Třeboň ustavena podílová včelařská společnost s 57 členy, převážně z duchovenstva, učitelů, úředníků a upsaných 158 zl. trvala do 1861 kdy se rozešla.
184917.3. - císařským patentem dovoleno zakládat spolky. 1852 Patent zrušen. Připouštěl ustanovovat spolky schválené zemskými úřady.
1852Ustavena první včelařská organizace v Rakousku – Vlastenecko-hospodářské společnosti pro Čechy. Předsedou zakladatelem Jan Nep. Oettl, farář v Buckovicích (žatecko). Byla odborem německy mluvících včelařů. Samostatný spolek byl povolen 1861.
185337. Sjezd ve Vídni spojený s výstavou. Velkomyslny podporovatel všech odborů hospodářství, knize Lichtenštein ustanovil cenu 10 dukátů za nejlepší pozorovací úl. Z Moravy zúčastnili se 4 faráři: Hončík, Kandus, Janatschek, Prchal. Vrátili se s velkým nadšením. Ihned začali zřizovat úly po dzierzonsku, Hončík takový vystavil v Brně 1854.
1854K naléhání c.k. moravskoslezské hosp. společnosti místoředitele té společnosti dp. Cyrila Fr. Nappa na Jana Hansmanna c.k. školního radu, aby odbor včelařský založili. Společnost zvolila jej za starostu a sestavila pravidla. Stanovy dal oběma jazyky vytisknouti. Hansmann byl ale brzy přeřazen jako farář do Vel. Meziříčí a za starostu zvolen Jan Pátek. Vzpomínka učitele F. Zavadila na inspekci v Adamově r.1855 školního radu dp.Hansmanna, kterému slíbil, že bude brzy zřízen školní včelín.V Adamově knížetem z Lichtenšteinu postavena škola, kostel s farou (Světelský oltář).
1859Za starostu zvolen Karel Nottig, za tajemníka Ed. Wilda. Zřízen včelín pod správou Jakuba Strohala, přednasky, vydaná učebnice Tomáše Simbery, skoly osazovány ouly. Kanovník Nottig povzbuzoval F. Zavadila: „Musíte, jako Vás otec, pro vcelařství něco činiti, a to ve škole, mezi učiteli i mezi lidem.“ Zavadil s přítelem Ed. Rumlerem (zaměstnanec strojírny) sestrojili nový typ úlu.
1861První valná hromada spojena s výstavou v Brně. Adamovská školní včelnice vyznamenána velkou bronzovou medailí. Hospodářské společnosti. Úl přijat pro včelařskou školu k názornému vyučování.V zimě proměnila se část strojírny adamovské v dílnu na hotovení úluv. Úly dodávali do Brna a okolí.
1862Kalvoda prelát, opat kláštera v Rajhradě objednal si pavilon úlu.Vzorek čtyřbrťové rozebírací školské včelnice darován odboru včelařskému. Pro školy děkanské v okresu 37 úlu. Taktéž odbor ustanovil vzorky ty rozmnožiti, aby se jimi podělily okresy. Za příčinou přetížení vzdal se starosta K. Nottig své hodnosti, prozatímně převzal J. Strohal. Zatím přestaly se hotoviti v Adamově a odborem pověřená stolárna v Napajedlích. Robení úluv v brněnské trestnici dlouho netrvalo. Zařizovala se určitá samostatná stolárna. Druha valná hromada  v Kroměříži z výstavou (Zavadil stříbrná medaile). Zavadil své působiště i včely z Adamova přestěhoval do Rajhradu 1885.
18644. 10. založen první český včelařský spolek v Chrudimi.