PŘEDMĚTY & SYLLABY


Výuka včelařského oddělení vychází ze základní vědní disciplíny apidologie a vyučované předměty jsou koncipovány jako její zemědělsky aplikované kapitoly:

 • biologie a zootechnika včely medonosné = VČELAŘSTVÍ
 • včelí produkty, jejich charakteristika a zpracování = VČELÍ PRODUKTY
 • ekologie opylovatelů (včel) a jejich vazby na prostředí a rostliny, problematika opylování zemědělských kultur = OPYLOVÁNÍ A VČELAŘENÍ
 • V těchto třech předmětech jsou shrnuty základy aplikovaných částí disciplíny, které jsou důležité pro zemědělství (jak chovatele tak i pěstitele), potravinářství a ekologii (agro- i krajinářskou specializaci). Zájemci o studium na včelařském oddělení tak mají možnost se nechat vzdělat ve všech třech předmětech a nebo jen v některém z nich podle jejich zaměření, uvážení a zájmu.

  VČELAŘSTVÍ
 • Cíl předmětu: Cílem předmětu je podat posluchačům podrobné informace o včelařství tak, aby tomuto pojmu porozuměli nejen ve smyslu slova "včelaření", tedy chov včely medonosné, ale aby byli schopni se orientovat i v odbornostech souvisejících úzce s chovem včely medonosné. Proto je důležité vést posluchače k porozumění otázkám v chovu včely medonosné, tj. biologickým principům uplatnitelných v chovu včely medonosné, technologiím získávání včelích produktů a chovným technikám snižujících zdravotní problémy v chovu. Cílem výuky předmětu Včelařství je, aby z ní nabyté znalosti byly vzájemně propojené, měly logiku a staly se tak využitelné pro samostatné rozhodování v praxi při organizaci chovu včely medonosné. Význam předmětu Včelařství spočívá i ve vzdělávání posluchačů, kteří nehodlají přímo chovat včely, ale jejich budoucí uplatnění může s řízením včelařského oboru souviset nepřímo (například státní správa). O předmět projevují zájem i posluchači, kteří chtějí významu chovu včely medonosné prostě jen porozumět, aby pochopili význam a účinek všech součástí zemědělství a lépe mu porozuměli jako funkčnímu celku.
 • Náplň a forma výuky: Výuka je realizována prostřednictvím přednášek a praktik (2/2) s tím, že obě formy jsou doplňovány názornou data- a videoprojekcí. V praktikách se používají preparační lupy a mikroskopy. Součástí výuky jsou praktika na včelíně ve třech termínech během semestru v závislosti na počasí a rozvoji včelstev. Na včelíně se procvičuje probraná teorie a přitom důraz je kladen i na procvičení u některých úkonů. Výuka je v každé hodině prokládána vždy diskusemi a rekapitulacemi dle zájmu posluchačů a to vše ve snaze zdůraznit souvislosti. V průběhu semestru posluchači zpracují návrh na zajištění včelí pastvy a připraví se pro ústní prezentaci seminárního příspěvku. Aktuálně a více detailů na: http://user.mendelu.cz/apridal/vyuka.htm
 • Doporučeno pro obory: Předmět nemá výhradně úzké zaměření pro některý ze speciálních studijních zaměření na MENDELU a nejblíže má k oboru zootechnickému. I posluchači řady dalších zemědělských, zahradnických, ekologických a lesnických oborů nachází v předmětu jisté zaujetí a to ať už proto, že sami včely chovají, nebo je chovat chtějí, tak i proto, že někdo v rodině včelaří či jejich zájem vychází ze zvědavosti a chtějí více proniknout do tajů způsobu života a chovu včel jako zástupců bezobratlých. Zájem o studium Včelařství je jednotlivě zaznamenáván i u posluchačů příbuzných univerzit Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

  OPYLOVÁNÍ A VČELAŘENÍ

 • Cíl předmětu: Vést posluchače k porozumění otázkám v oblasti ekologie opylovatelů. Důraz je proto kladen zejména na význam opylovací činnosti včel v celém jejím rozsahu jak z pohledu požadavků rostlin tak i včel. Cílem je umožnit posluchačům porozumět řešením vedoucím nejen k zajištění produkce plodin, ale i k dlouhodobému udržení funkční krajiny také v souladu s požadavky chovaných a volně žijících včel. Posluchači tak mají možnost plně porozumět Předmět je stavěn na základech mateřské disciplíny apidologie a i příbuzné disciplíny ekologie. Důraz je kladen jak na včelu medonosnou tak i na ostatní včely (Apoidea), jako jsou včely samotářské či čmeláky. Předmět je tedy zaměřen agroekologicky, tj. nejen na zajištění produkce rostlin, ale i na zvyšování povědomí posluchačů o fauně včel (opylovatelů) a jejich potřebách v krajině. To vše v návaznosti na změny v populacích včel, ke kterým v posledních desítkách let dochází. Existuje tu řada antropogenních činitelů (např. pesticidy, zásahy do krajiny, osevní postupy atd.), které významně ovlivňují počty včel v krajině a tudíž i míru opylení rostlin, které jsou svojí existencí či produkcí na včelách závislé. Proto vedle předmětu Včelařství a Včelí produkty je Opylování a včelaření předmětem zaměřujícím se na včely jako na ekologický prvek se svými požadavky na prostředí vycházejícími z bionomie jednotlivých druhů včel. Vedle pohledu na včely jako na producenty včelích produktů či opylovatelů monokulturních porostů se diskutují i mnohem důležitější souvislosti a sice pro udržitelný rozvoj.
 • Náplň a forma výuky: Výuka je realizována prostřednictvím přednášek a praktik (2/2) v letním semestru. Posluchači v tomto předmětu získávají ucelené informace vyložené v souvislostech o ekologii opylovatelů a jejich vazbách na rostliny. Součástí výuky je poznávání včel a živných rostlin přímo v terénu (např. v arboretu MENDELU, případně Mohelenské hadcové stepi) a návštěva laboratorního chovu čmeláků. Prezentace dataprojektorem bez nutnosti opisování textu a překreslování obrázků je samozřejmá. Ve výuce se posluchači pomocí binokulárních lup seznamují s vnější morfologií opylovatelů a tělesnými adaptacemi pro účinné opylování, sběr pylu a nektaru a také základy jejich poznávání a rozlišování. Informace potřebné k přípravě na ústní zkoušku jsou součástí obsahu studijní literatury (skript).
 • Doporučeno pro obory: Předmět je vyučován za účelem vzdělání posluchačů zejména pěstitelských a ekologických oborů MENDELU (fytotechnika, zahradnictví, agroekologie, rotlinolékařství, krajinářství apod.). O předmět projevují zájem zejména posluchači pěstitelských oborů agronomické a zahradnické fakulty, ale i posluchači oborů ekologických na agronomické, zahradnické a také lesnické a dřevařské fakultě. Absolvováním všech tří předmětů garantovaných včelařským oddělením získává posluchač úplný přehled o aplikovaných kapitolách apidologie (včelařství) se zaměřením na zemědělství.

  VČELÍ PRODUKTY

 • Cíl předmětu: Cílem předmětu je vést posluchače k pochopení úplného významu včelích produktů tak, aby porozuměli jejich vzniku, složení, vlastnostem, šetrnému získávání a zpracování, hodnocení, hygieně a především jejich finalizaci. Cílem je seznámit posluchače též i se zvláštními biologickými účinky včelích produktů, po nichž neustále vzrůstá poptávka. To vše v návaznosti na základy biologie včely medonosné a chemické a fyzikální vlastnosti včelích produktů. Zásadní důraz je ve výuce přitom kladen na praktičnost. Tedy aby poskytnuté informace byly propojeny a souvislosti mezi nimi byly logické a tak se staly využitelné v praxi při samostatném rozhodování a organizaci provozu zpracování včelích produktů.
 • Náplň a forma výuky: Posluchači v tomto předmětu získávají ucelené informace o vzniku, charakteristice, získávání, zpracování, využití a účincích včelích produktů v souladu s konvencemi západního světa i s ohledem na výsledky moderní vědy. Součástí výuky jsou ochutnávky, laboratorní praktikum zaměřené především na hodnocení a mikroskopickou analýzu medu, prohlídka včelstev, vytáčení medu na ústavním včelíně a výjezd do podniku zaměřeného na zpracování včelích produktů. Výuka je dle zájmu posluchačů vedena i formou diskuse tak, aby případné nejasnosti ve výkladu či některý mýty kolem včelích produktů mohly být odstraněny nejlépe hned v jejich počátku. Prezentace dataprojektorem bez nutnosti opisování textu a překreslování obrázků je samozřejmá. Informace potřebné k přípravě na ústní zkoušku jsou součástí obsahu studijní literatury..
 • Doporučeno pro obory: Předmět je určen především pro posluchače se zájmem o potravinářství. O předmět však projevují pravidelně zájem posluchači chovatelé, pěstitelé či v menší míře i posluchači i některých dalších oborů vyučovaných na MENDELU mající zájem o hlubší vhled do tématu včelí produkty a jejich biologické účinky.

  Předměty garantované včelařským oddělením jsou volitelné, protože jde o předměty, které nejsou úzce zaměřeny pro konkrétní obor. Včelaření totiž zasahuje do více oborů zemědělství najednou a je rovněž zájmovou činností. Garanti předmětů v rámci MENDELU, kteří ve svém oboru mají zahrnutou problematiku včelařství třeba jen okrajově, zajišťují část své výuky výukou včelařského oddělení formou tzv. dílčí výuky.


   Aktuální rozvrh k jednotlivým výukám je umístěn na odkazu "rozvrh"
   .

  PŘEDMĚTY
  VČELAŘSTVÍ volitelný předmět v letním semestru
  textový soubor PDF syllabus
  OPYLOVÁNÍ A VČELAŘENÍ volitelný předmět v letním semestru
  textový soubor PDF syllabus
  VČELÍ PRODUKTY volitelný předmět v zimním semestru
  textový soubor PDF syllabus
  VČELAŘSTVÍ K volitelný předmět pro kombinované studium v letním semestru
  textový soubor PDF syllabus
  DÍLČÍ VÝUKA
  EKOLOGIE OPYLOVATELŮ dílčí výuka v rámci povinného předmětu Ekologie
  textový soubor PDF syllabus
  TECHNOLOGIE MEDU dílčí výuka v rámci povinného předmětu Technologie drůbežářského prům.
  textový soubor PDF syllabus
  APITURISTIKA dílčí výuka v rámci volitelného předmětu Agroturistika speciální
  textový soubor PDF syllabus

  Kliknutím se vrátíte na předchozí stránkuKliknutím se vrátíte na úvodní stránku


  Design & content by
  © 2001 Antonin Pridal
  Optimalizováno pro rozlišení 1920 × 1200