Název:

Včelařství

Autoři: Antonín Přidal & Květoslav Čermák
Vydavatel:Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Počet stran: 92
Vydání:I.
Rok vydání:2005
Tisk:Ediční středisko MZLU v Brně
ISBN:80-7157-850-9
distribuce:Ediční středisko MZLU v Brně - zadejte autora "Přidal" a klikněte na vyhledat
Objednávky skript lze posílat elektronicky na adresu vedoucí edičního střediska paní Danuše Drápelové. Skripta zasílá pouze na fakturu. V objednávce uveďte název objednavatele, jeho přesnou adresu, IČO, DIČ a bankovní spojení.
errata:   2005
Obsah:

PŘEDMLUVA (Přidal A.)

I. BIOLOGIE VČEL (Přidal A.)

I.1. Paleontologické doklady o původu včel
I.2. Taxonomická příslušnost včel
I.3. Vlastnosti a hospodářský význam druhů z tribu Meliponini - bezžihadlé včely
I.4. Vlastnosti a hospodářský význam druhů z rodu Apis - včela
I.4.1. Apis (Apis) mellifera Linnaeus, 1758 - VČELA MEDONOSNÁ
I.4.1.1. Skupina plemen včely medonosné původem ze Středomoří
I.4.1.2. Skupina plemen včely medonosné Blízkého východu
I.4.1.3. Skupina plemen včely medonosné Afrotropické oblasti
I.4.2. Apis (Apis) cerana Fabricius, 1793 - VČELA VÝCHODNÍ (= indická)
I.4.3. Ostatní druhy včel podrodu Apis "sensu stricto"
I.4.4. Druhy včel z podrodu Megapis
I.4.5. Druhy včel z podrodu Micrapis

II. ZÁKLADY ZOOTECHNIKY V CHOVU VČELY MEDONOSNÉ (Přidal A., Čermák K.)

II.1. Technické zázemí chovu
II.1.1. Úl
II.1.1.1. Požadavky na úl z hlediska kočování se včelstvy
II.1.1.2. Požadavky na úl z hlediska racionálního včelaření
II.1.1.3. Vývoj rámkových měr a stavby úlů na našem území
II.1.2. Vybavení včelařského provozu
II.1.2.1. Základní včelařské nářadí a pomůcky
II.2. Zásady správného zacházení se včelami
II.3. Včelařský rok a bioklimatické včelařské oblasti
II.4. Období regenerace - včelařské podletí
II.5. Období vegetačního klidu - včelařský podzim a zima
II.6. Období růstu - včelařského předjaří a jara
II.6.1. Období omezeného růstu v zimním chumáči
II.6.2. Období růstu mimo zimní chumáč a bez stavebního pudu - včelařské předjaří
II.6.3. Období růstu se stavebním pudem - včelařské jaro
II.7. Období reprodukce - včelařského časného léta
II.7.1. Manipulace s rojem
II.7.2. Protirojová opatření
II.7.3. Zootechnické metody dělení včelstev
II.7.3.1. Postup při tvorbě oddělků
II.7.3.2. Postup při tvorbě smetenců
II.7.4. Technika přidávání a výměny matek
II.7.4.1. Výměna matek
II.7.4.2. Přidávání matek
II.8. Období produkce - včelařského plného léta
II.9. Základní rozdíly mezi tradičním a nástavkovým včelařením
II.9.1. Tradiční dvouprostorové včelaření
II.9.2. Včelaření nástavkovou metodou
II.10. Technologie ošetřování včelstev podle typů úlu

III. ODCHOV MATEK A TRUBCŮ A TECHNICKÁ INSEMINACE (Přidal A., Čermák K.)

III.1. Zootechnika odchovu matek
III.1.1. Odchov v preimaginální fázi
III.1.2. Odchov dospělců
III.3. Technika a možnosti transportu plemenného materiálu
III.4. Zootechnika odchovu trubců
III.5. Technická inseminace včelích matek

IV. ZÁKLADY GENETIKY A PLEMENITBY VČELY MEDONOSNÉ (Čermák K., Přidal A.)

IV.1. Specifika včely medonosné ve vztahu ke šlechtění
IV.1.1. Determinace pohlaví u včel
IV.1.2. Partenogeneze, polyandrie a jejich důsledky
IV.1.3. Včelstvo jako jeden organizmus
IV.1.4. Ostatní biologická specifika druhu
IV.2. Příbuzenské vztahy u včel a inbríding
IV.3. Dědičnost znaků a genetické parametry
IV.4. Medná užitkovost včelstva
IV.4.1. Závislost produkce medu na prostředí
IV.4.2. Vlivy genetické
IV.5. Složky plemenářské práce
IV.5.1. Posuzování vlastností
IV.5.1.1. Hodnocení medné užitkovosti
IV.5.1.2. Subjektivně hodnocené vlastnosti
IV.5.1.3. Testování vlastností odolnosti proti chorobám
IV.5.1.4. Hodnocení exteriéru včel
IV.5.2. Kontrola dědičnosti
IV.5.3. Vyhodnocení vlastností
IV.5.4. Selekce
IV.5.5. Odchov potomstva
IV.5.6. Připařovací výběr
IV.5.7. Metody plemenitby
IV.6. Plemenná příslušnost včely medonosné na území ČR a chovatelský cíl
IV.7. Plemenářská evidence a struktura chovů v České republice

V. VČELA A ROSTLINA (Přidal A.)

V.1. Podmínky vylučování nektaru
V.2. Proč je včela medonosná nejuniverzálnějším opylovatelem
V.3. Včela medonosná zajišťuje výnosy entomofilních plodin
V.3.1. Olejniny
V.3.2. Obiloviny
V.3.3. Okopaniny
V.3.4. Přadné rostliny
V.3.5. Pícniny
V.3.5.1. Luskoviny na semeno a krmné luskoviny
V.3.5.2. Jeteloviny
V.3.5.2.1. Jeteloviny s klapkovým mechanismem květu
V.3.5.2.2. Jeteloviny s pružinovým mechanismem květu
V.3.6. Zahradnické kultury
V.3.6.1. Ovocné druhy
V.3.6.2. Zelenina
V.4. Základy etologie včel související přímo s opylovací činností včel
V.4.1. Parametry charakterizující práci včel - opylovací kapacitu
V.4.2. Stanovení skutečně vykonané práce včel
V.4.3. Stanovení potřebného množství a kvality práce při řízeném opylování
V.4.4. Charakteristika jevu efektivní a neefektivní práce včel
V.4.5. Lze kompenzovat neefektivní práci opylovatelů ?
V.5. Technologie mobilního včelaření - kočování se včelstvy
V.5.1. Specifika v zootechnice kočovných včelstev
V.5.2. Příprava včelstev pro kočování
V.5.3. Výběr kočovného stanoviště a jeho vzdálenost od stanoviště trvalého
V.5.4. Vhodná doba přísunu včelstev
V.5.5. Převážení včelstev
V.5.6. Organizace kočování se včelstvy
V.5.7. Využití hlavních zdrojů snůšky v průběhu sezóny kočováním se včelstvy
V.6. Využití včely medonosné k řízenému opylování v technické izolaci

POUŽITÁ LITERATURA