Název:

Ekologie opylovatelů

kliknutím zvětšit obálku
Autor: Antonín Přidal
Vydavatel:logo
Jindřich Pachta
nakladatelství LYNX
Provazníkova 21
613 00 Brno
tel.: +420 548 221 294
nakladatellynx@centrum.cz
http://mujweb.cz/nakladatellynx/publikace.html
Počet stran:109
Vydání:II. upravené a rozšířené, 5. 5. 2005
Rok vydání:2005
Tisk:Adatisk, Kolonie 446, 679 04 Adamov
ISBN:80-86787-04-4
© autor
a foto obal:
Antonín Přidal
© redakce, sazba
a obálka:
Nakladatelství LYNX, Jindřich Pachta
cena:135 Kč
distribuce:u vydavatele
ukázky:obálka
styl vnitřní úpravy
errata:
Obsah:

PŘEDMLUVA

I. ÚVOD

I.1 Význam chovu včely medonosné

II. ZOOLOGICKÁ KLASIFIKACE VČEL

II.1 Postavení včel v zoologickém systému
II.2 Klasifikace včel v rámci nadčeledi Apoidea

III. SROVNÁVACÍ BIOLOGIE OPYLOVATELŮ

III.1 Vývoj sociálního chování včel
III.2 Bionomie včely medonosné - Apis mellifera Linnaeus, 1758
III.2.1 Složky včelstva
III.2.2 Projevy včelstva jako pospolitého celku
III.3 Bionomie čmeláků (Bombini)
III.4 Bionomie samotářských druhů včel
III.5 Dorozumívání se včel o zdrojích potravy
III.6 Potravní nároky včel
III.7 Požadavky jednotlivých skupin včel na prostředí

IV. EKOLOGICKÉ VZTAHY MEZI VČELAMI A ROSTLINAMI

IV.1 Přizpůsobení včel na opylování rostlin
IV.2 Přizpůsobení rostlin na opylování hmyzem
IV.2.1 Včelí pastva
IV.3 Další aspekty ekologických vztahů mezi včelami a rostlinami
IV.4 Opylování problémových zemědělských plodin
IV.4.1 Opylování vojtěšky seté (Medicago sativa)
IV.4.2 Opylování jetele lučního (Trifolium pratense)

V. VČELY V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

V.1 Vlivy působící na strukturu populací včel v krajině
V.2 Případové studie z Polska
V.2.1 Hustota populací opylovatelů v závislosti na struktuře zemědělské krajiny
V.2.2 Vlivy působící na strukturu populací čmeláků v přírodních biotopech
V.3 Případová studie z jižního povodí Rýna (SRN)
V.4 Vliv charakteru různých typů biotopů a péče o ně na strukturu společenstev včel
V.4.1 Louky, pastviny, monokultury a lesní společenstva - různé aspekty

VI. VYUŽITÍ SAMOTÁŘSKÝCH VČEL PRO OPYLOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH KULTUR

VI.1 Chov čalounice mateřídouškové Megachile pacifica Panzer, 1798
VI.2 Podpora šedosrstky tolicové - Rhophitoides canus Eversmann, 1852

VII. POTRAVNÍ VZTAHY MEZI SAMOTÁŘKAMI, ČMELÁKY A VČELOU MEDONOSNOU

VIII. VYUŽITÍ BIOINDIKAČNÍHO POTENCIÁLU VČEL

IX. OTRAVY VČEL

IX.1 Otravy potravou
IX.2 Utracení včelstev a úmyslné otravy
IX.3 Otravy včel průmyslovými exhaláty
IX.4 Otravy včel pesticidy
IX.4.1 Klasifikace pesticidů
IX.4.2 Metody klasifikace pesticidů
IX.4.2 Příznaky otrav
IX.4.3 Ochrana včel před pesticidy
IX.4.4 Základní chyby při používání pesticidů
IX.4.5 Vyšetřování otrav

X. SLOVO ZÁVĚREM

POUŽITÁ LITERATURA